۱۳۹۸-۰۱-۱۹

ذخیره ی انرژی

ذخیره ی انرژی ذخیره انرژی، در واقع نگهداریِ انرژی تولید شده در یک زمان، برای استفاده در زمانی دیگر است. […]