۱۳۹۸-۰۱-۱۴

سلول خورشیدی

سلول خورشیدی مقدمه سلول خورشیدی یک قطعه الکترونیکی جامد است که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر فوتوولتاییک […]