۱۳۹۸-۰۲-۰۴

سلول سیلندری

سلول سیلندری (استوانه ای)   سلول سیلندری یا استوانه ای طول شان بلندتر از قطر آنها است. در انواع روی […]