۱۳۹۸-۰۲-۱۴

ولت

ولت ولت، واحدی برای اندازه گیریِ پتانسیل الکتریکی، اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) و نیروی الکترومغناطیسی است. این نام گذاری، به […]