۱۳۹۸-۰۴-۲۶

گشتاور دوقطبی الکتریکی

گشتاور دوقطبی الکتریکی   گشتاور دو قطبی الکتریکی جدایی بارهای الکتریکی مثبت و منفی را از یکدیگر در یک سیستم […]